درباره ی ما

 

مجموعه کاروکیا متشکل از کوچ های حرفه ای وتوانمنددرخدمت مدیران وصاحبان کسب وکارهاست
برندکاروکیابه افراددرجهت رفع چالش های کسب وکارکمک کرده تاباسرعت بیشتری به سمت هدف حرکت کنند . وتعادل بین کار وزندگی شان فراهم گردد.
تلاش کرده ایم کاروکیا مجموعه ای تخصصی ودانش محور ، صمیمی و مورداعتماد ، پیشرو وارزش آفرین باشد .
این سیستم ، با مدیریت آقای رضا عزیزی با شعار “یک گام کوچک ، یک نتیجه بزرگ” درخدمت افرادی است که به دنبال تغییر هستند .

کاروکیا-بیزینس کوچینگ

شعر

کاشتن دانه ای در دل خاک است ، کار
داشتن وبستن ، دیده به این روزگار

کاروکیا ارزش است ، جوهردرگردش است
همت تویک قدم ، بهره ازاوصدهزار

آمده ام همقدم ، باتو وراهت شوم
بهره زخود خواستی ، بذربه خاکت بکار

شکرخداوندکن ، هرهدفی می رسی

تاکه فزون ترشود، میوه به هرشاخسار

( شاعر: حسین پهلوان زاده )