بیزینس کوچینگ

کوچینگ در دوران مدرن ، بیشتر درحوزه ورزش وهنر کاربرد داشت وبه تدریج به حوزه های دیگر تسری پیدا کرد وافرادی که در حوزه های مدیریت یا مالی موفق بودند از آن بهره بردند .کوچ ها به افرادی کمک می کردند که مایل بودند به زندگی وکسب وکارشان سروسامان بیشتری بدهند وسریع تر به اهداف شان دست یابند .

این استفاده ها به تدریج حرفه ای را شکل داد که ما از آن به عنوان کوچینگ یاد می کنیم امروزه معنی کوچینگ یاکوچ کردن فرد ، استعاره ای از کالسکه است .کوچینگ کمک کردن به فرد گروه یا سازمان برای رفتن از محل کنونی به جایی است که دوست دارد درآن جا باشد. کوچ یک همراه موفقیت برای پیشرفت ورسیدن به اهداف است .کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و رو به جلو برای توانمند کردن یک فرد یاگروه برای زیستن در بهترین حالت خود ورسیدن به نتایج فوق العاده در زندگی وکسب وکار خود است .

کوچ ها چه کسانی را همراهی می دهند ؟

1- کارجویان هدفمند

راه اندازی کسب وکار شاید یک فرآیند انفرادی به نظر برسد.اما مانند تمام تجربه های زندگی داشتن یک مربی که شما بتوانید به او اتکا کنید . یکی از ارزشمندترین منابع در دسترس برای صاحبان کسب وکار است . به خصوص که دراین زمینه منابع بسیار  کمی وجود دارد که واقعا بتواند به پیشرفت شما کمک کنند.بیزنس کوچ به شما کمک می کندکه استعدادها  وقابلیت های خودرا به درستی بشناسید ودرتصمیمات بزرگ و مهم شمارا راهنمایی می کند.

این کار کمکی است برای پرکردن فاصله میان اکنون وجایی که مراجعه کننده می خواهد در آن قرارگیرد.کوچ ها در واقع با مراجعه کننده خود همراه می شوند وکمک می کنند آن هابه آنچه تمایل دارند دست پیداکنند.آن ها مراجع خودرا بهترین متخصص در زندگی وکارخود می دانند وبراین باورند که هرمراجعه کننده ای می تواند نوآور وکاردان زندگی خودش باشد. وی شمارا پاسخگو نگه داشته ومسولیت پذیر بار می آورد.

coaching

2- کسانی که کسب وکاردارند ومی خواهند موفق شوند

اصلا فرقی نمی کند یک آبنبات فروشی کوچک در خیابان تجریش داشته باشید یا یک شرکت تبلیغاتی بزرگ با بیش  صد  نفر پرسنل را مدیریت می کنید. در هرحال مزایا وقابلیت های فوق العاده بیزنس کوچینگ قطعا به رشدکسب وکار شما کمک زیادی خواهد کرد.

ماباتمام وجود باور داریم که سریع ترین وبهترین راه برای موفقیت وپیشرفت شغلی شما داشتن مربی است. بیزنس کوچ به شما ، تیم اجرایی ومدیران تان کمک می کند که اهداف خود را واضح تر بشناسید . همچنین تصویردرست تری از برند خود داشته باشیدودرحقیقت قدم به قدم شمارادرمسیر موفقیت در کسب وکارهمراهی می کند . هرنقطه از مسیرکسب وکار شماکه دچار ایرادشود یابه مشکلی بربخورد ، وظیفه بیزنس کوچ است که برای حل مسئله ، شما را همراهی کند.

بیزنس کوچ  تمام جوانب کسب وکار شما را بررسی کرده ومتناسب بانیازهاواهداف تان شماراهمراهی می کند. این افراد با بهره گیری ازهوش، استعدادومجموعه تجارب شان مسیر موفقیت کسب وکارها را ترسیم و کمک می کنند تا به اهداف تجاری خود برسند.دراین ارتباط این شما هستیدکه مراحل حرکت وعمل خود رامشخص می کنید. وی از تغییرحمایت کرده کوچ سوالات قدرتمند می پرسد ، گوش می دهد وبازخورد می گیرد و اقدام و عمل راترویج می کند وپیگیرانضباط فردی ، رشد وتغییر شماست ومراقبت می کنداز مسیر رسیدن به اهداف خارج نشوید.تهیه بوم مدل کسب وکار ( BUSINESS MODEL CANVAS ) ،یکی از مواردی هست که در این مسیرقابل پیاده سازی هست.

business coaching

3- کسانی که درکسب وکارخودموفق هستندودوست دارند موفق تر شوند

مدیرانی که روش مربیگری را برای هدایت اعضای گروه خود به کارمی گیرند،در واقع آن ها راتشویق می کنند که با انجام کارهای چالش برانگیز، به تجربیات خودبیافزایند.کارمندانتان رادرتعیین وتحقق اهداف یاری کنیدتا شرایط برای توسعه مستمرآنان ودرنهایت بیزنس شما فراهم شودحقیقت این است که موفقیت در کسب وکار ، منحصر به فرد است و قابل تعمیم به سایر کسب وکارها نیست .

هر بیزنسی شرایط ، امکانات و وضعیت ویژه خودش را دارد و روش هایی که باعث رشدیک شرکت  شده ممکن است در مورد کسب وکار دیگرجواب نداده وچه بساباعث صرف زمان وهزینه های بیهوده و بی بازگشت گردد.اطلاعات ومقالات آنلاین زیادی در مورد موفقیت ، پیشرفت شغلی و راه اندازی کسب وکار وجود دارد اما هیچ کدام این موارد تازمانی که فقط و فقط برای کسب وکار شما شخصی سازی نشده باشدنمی تواند مفید باشد.

خوشبختانه این روزها بیزنس کوچینگ (مربی گری کسب وکارها) می تواند باراهنمایی هایی که فقط وفقط مختص کسب وکارشماست وکاملا شخصی وانحصاری است، به کمک شما بیاید تاموفقیت در کسب وکار شما را رقم بزند.درابتدا بیزنس کوچ جمع آوری اطلاعات خود را از هرچیزی که به برند شما مربوط می شود شروع می کند. از ارزش هایی که برای برندخودتعریف کرده اید تا مشتریان هدفمندشما و درتمام چالش ها که پیش روی شما  قراردارد قدم به قدم همراه شماست .

وقتی بیزنس کوچ به تمام جوانب کسب وکار شما آگاه و امکانات متنوع وگوناگون آن را بررسی کرد،نوبت به تصویر شخصی شماواهداف ازکسب وکارتان می رسد. دراین مرحله بیزنس کوچ نگاه شما را بررسی وکمک می کندکه تصویر روشن تری ازکسب وکارخود داشته باشید.

آیا به دنبال برندینگ وشناخته شدن هستید یا صرفا به یک درآمدمیلیونی فکر می کنیدیاحتی میلیاردی؟تمام این ها دراهداف وتصمیمات شما تاثیرگذاراست.پس از این مرحله بیزنس کوچ به شما کمک می کند تابرای تیم خود اهداف مفیدوقابل دستیابی ترسیم کنید و در نهایت یک تجربه خوب برای مشتری خلق کنید و تیم خودرا به آن سمت حرکت دهید.

این اهداف دقیقا همان چیزی است که شمابرای رشدوموفقیت کسب وکار به آن نیاز داریدودرنهایت بیزنس کوچ برای شما مجموعه ای از استراتژی ها وبرنامه ها می ریزد تا درمسیراهداف خود قرار بگیرید.

business-coaching-20021

کلید واژه اصلی مربی گری کلمه ”تسهیل گری” است .

مربی گری هنر بهسازی عملکرد دیگران است .

حرف نهایی ما

بیزنس کوچینگ درانواع مقیاس ها به کمک شما می آید :
درشرف راه اندازی کسب وکارهستید ، مدیر یا صاحب یک کسب وکارکوچک می باشید و چه بسا مدیریک بیزنس روبه رشد.
یک تصوراشتباه وجود داردکه بیزنس کوچینگ فقط به درد کسب وکارهایی می خورد که دچارمشکل هستندیا بازار آن ها گنگ و مبهم است .

حل مسائل بغرنج وپیچیده تنها یکی از قابلیت های بیزنس کوچ است .